Select Page

Leverings- & Samhandelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for leverancer fra MedieTek Systems ApS og kan alene fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

Gyldighed

Såfremt ikke andet er skriftligt aftalt, gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser mellem parterne, i det følgende kaldet Køber og Sælger. Købers egne leverings- og indkøbsbetingelser medfører ingen forpligtigelse for Sælger, medmindre sælger skriftligt har accepteret dette. Køber erklærer igennem sin ordreafgivelse at være indforstået med sælgers leverings- og samhandelsbetingelser.

 

 1. Tilbud

1.1 Hvor andet ikke er anført, er ethvert tilbud bindende for sælger i 8 dage. Opgivne leveringstider er efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg og vareknaphed. Er arbejdsløn / tidsforbrug anslået, kan den ved afsluttet arbejde variere op til 15%.

 

 1. Beskrivelser, brochurer, kataloger, on-line info m.v.

2.1 Enhver oplysning – uanset om den hidrører fra Sælger, beskrivelser, kataloger eller andet markedsføringsmateriale, er at betragte som orienterende og er kun forpligtigende i det omfang, der udtrykkeligt angives eller henvises til på tilbud eller faktura.

2.2 For produkter, der ifølge deres art kræver særlig behandling med henblik på montage, drift og vedligehold, er køber forpligtet til at iagttage og følge disse.

2.3 Købers specifikke krav er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af sælger.

 1. Annullering eller ændringer af ordren

3.1 Køber har kun ret til annullering af ordren eller udskydelse af leveringen mod forudgående skriftlig aftale med sælger. Se også pkt. 4.2.

3.2 Såfremt der aftales ændringer mellem køber og sælger, faktureres/krediteres ændringerne på separat faktura/kreditnota. Ændringer skal aftales skriftligt.

 1. Priser

4.1 Prisangivelser telefonisk, på tilbud, website, kataloger, prislister etc. er oplyst netto kontant excl. moms og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for udefra kommende prisstigninger.

4.2 Forøges sælgers omkostninger som følge af købers forhold, kan sælger kræve godtgørelse herfor.

4.3 Anslået arbejdsløn/tidsforbrug kan ved fakturering fravige med op til 15%, afhængig af faktisk tidsforbrug. I tilfælde af at arbejdslønnen overstiger 15% i merpris, har kunden krav på fornyet tilbud og mulighed for at annullere ordren (undtaget bestilt ekstraarbejde, der ikke fremgår af sælgers ordrebekræftelse).

4.4 Alle leverancer tillægges fragt og fragtforsikring med mindre det klart fremgår af tilbud/ordrebekræftelse, at det er uden beregning.

 1. Betaling

5.1 Kreditgodkendte konto kunder har som standard betalingsbetingelserne 14 dage netto. Ellers netto kontant.

5.2 For de kontokunder, der har brug for længere kredit, kan vi tilbyde udvidet betalingsbetingelser efter kreditgodkendelse og mod et fakturatillæg:

 • 14 dage netto kontant.
 • Løbende mdr. + 30 dage Fakturatillæg 1,5%.
 • Løbende mdr. + 60 dage Fakturatillæg 2,5%.
 • Løbende mdr. + 90 dage Fakturatillæg 3,5%.

5.3 Ved større leverancer eller skaffevare kræves hel eller delvis betaling forud.

5.4 Hvis betaling ikke modtages rettidigt, forbeholder sælger sig retten til at suspendere leveringer af produkter og ydelser af enhver art indtil fuld betaling har fundet sted.

5.5 Køber er uberettiget til at gøre krav af enhver art i sælgers tilgodehavende – sælger har krav på rettidig effektiv betaling.

5.6 Ved nye kunder gælder forudbetaling altid, uanset hvad der er angivet i tilbud eller ordrebekræftelsen.

 1. Fakturering

6.1 Udstyr faktureres som hovedregel løbende ved levering eller når det er klar til afhentning.

6.2 Udskydes levering efter købers ønske eller andre forhold, der kan tilregnes køber, vil fakturering ske ud fra oprindelig aftale.

 1. Levering

7.1 Leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

7.2 Overholdelse af den aftalte leveringstid forudsætter, at:

 • Køber efter ordrebekræftelse ikke ønsker ændringer til det aftalte.
 • Den aftalte udbetaling har fundet sted i rette tid.
 • Levering ikke umuliggøres af strejke, lockout, krig, brandskade, handels- og valutarestriktioner, vareknaphed eller anden form for force majeure, der var leverandøren ubekendt på tidspunktet for købers afgivelse af endelig bestilling.

 

 1. Systemsalg og indsigelse

8.1 Køber skal inspicere produkter og tjenester umiddelbart efter modtagelsen og inden for rimelig tid informere sælger skriftligt om eventuelle mangler, defekter eller fejl.

8.2 Køber er forpligtiget til at fremkomme med indsigelse senest 14 dage efter afleveringsforretning, som skal afholdes senest 8 dage efter sælgers klarmelding. Sker dette ikke, mister køber retten til indsigelse.

 1. Varemodtagelse, risiko og erstatning

9.1 Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse. Er en forsendelse beskadiget, skal køber straks rette henvendelse til transportøren og sælger.

9.2 Risikoen for den købte vare overgår til køber ved levering, afsendelse eller afhentning.

 1. Returnering

10.1 Varer tages kun retur ved forudgående aftale mellem køber og sælger.

10.2 Varen skal fremstå som ny i ubeskadiget og ubrudt emballage. Når varen er modtaget retur og godkendt af sælger, krediteres varen. Der beregnes 15% af fakturaprisen i returneringsgebyr, med mindre andet er skriftligt aftalt.

10.3 Køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger overfor køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i væsentlig samme stand og mængde, som de blev modtaget hos køber.

10.4 Skaffevare eller specialforarbejdede varer kan ikke returneres.

 1. Reklamation & Garanti

11.1 Der ydes 12 mdr. garanti på nyt udstyr og 1 mdr. reklamationsret på brugt og demoudstyr, medmindre andet er beskrevet på faktura eller I særskilt skriftlig aftale mellem køber og sælger.

11.2 Garanti og reklamation er kun gældende, såfremt brugs-, monterings-, opbevarings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

11.3 Garantireparationer omfatter udelukkende udskiftning af materialer og arbejdsløn til udbedring af fejlen. Reparationer gælder ikke indlæsning af software eller genetablering af data.

11.4 Reparationer udføres som indleveringsservice til sælger. Indleveringen sker for kundens egen regning og risiko. Tilbagelevering af det reparerede produkt sker for sælgers regning til køber på en angiven adresse i Danmark.

11.5 Der ydes ingen garanti på sliddele som lamper, ledninger, udvendige stik, batterier etc.

11.6 Sælger tilbyder on-site service eller transport af udstyr for købers regning.

11.7 I tilfælde af at der ikke konstateres fejl på varen, beregnes gebyr for eftersyn.

11.8 Fakturakopi skal indleveres sammen med udstyret ved reklamation eller garanti.

11.9 Nogle varer har en længere producentgaranti. I den forlængede periode gælder aftalen mellem køber og producenten, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Produktansvar

12.1 Sælger er ikke ansvarlig for skader, driftstab eller nogen anden form for indirekte tab som følge af et defekt produkt eller mangelfuld levering.

12.2 Der ydes ikke erstatning på tabte data på indleverede medier. Det er købers eget ansvar at tage backup og opbevare sikkerhedskopi af data.

 1. Fortrolighed og databeskyttelse

13.1 Parterne er forpligtiget til at opretholde fortrolighed omkring alle fortrolige oplysninger, der modtages i forbindelse med samhandlen. Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og sælgers privatlivspolitik.

 

 1. Ejendomsforbehold

14.1 Ejendomsretten til det solgte udstyr tilhører sælger, indtil hele købesummen er betalt. Køber er indtil ejendomsretten er overtaget, forpligtiget til at holde det leverede udstyr forsikret til fuld værdi – samt evt. afbenyttelse skal ske på forsvarlig vis efter producentens og sælgers skriftlige anvisninger.

14.2 Sælger har uindskrænket adgang til udstyret, indtil fuld betaling har fundet sted. Misligholdes betalingsbetingelserne, har sælger ret til at afhente det omfattede udstyr uden domsafsigelse i retten.

 1. Tvistløsning

15.1 Enhver tvist, opstået i forbindelse med samhandlen, skal forsøges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis en mindelig løsning ikke kan opnås, skal tvisten afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret.

 

 1. Værneting

Sønderborg Byret som værneting.

Revideret 9. maj 2022